https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/MGA-640x480.jpeg

Холбооны дүрэм

Холбооны дүрэм 2018 оны 03 сарын 05-ны өдөр бүх гишүүдийн хурлаар шинэчлэгдэн батлагдсан.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/USGA-rules-of-golf-640x480.jpg

Гольфийн дүрэм

USGA болон R&A байгууллагаас гольфийн албан ёсны дүрмийг батлан, гишүүн байгууллагуудаар дамжуулан мөрдүүлдэг.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/hcp-640x480.png

Хандикеп тогтоох

МГХолбоо нь USGA болон R&A байгууллагын гишүүний хувьд WHS -ийн батлагдсан аргачлалын дагуу тооцдог.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/646A7260-640x480.jpg

Чансаа тогтоох

МГХолбооны Удирдах Зөвлөлийн хурлаар гишүүдийн чансаа тогтоох журам батлагдан мөрдөгдөж байна.

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/646A2395-640x480.jpg

Тэмцээн зохион явуулах

Холбооноос албан ёсоор зохион байгуулах тэмцээн уралдааны хуваарь гаргах, батлах, уралдааныг зохион байгуулах харилцааг зохицуулна

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/EXA-8110-640x480.jpg

Зэрэг, цол олгох журам

Биеийн тамир, спортын газрын нийтлэг журамд нийцүүлэн гаргасан гольфийн тамирчинд ОУ-ын мастер, спортын мастер, дэд мастер цол олгох журам

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/EXA-5543-640x480.jpg

Хяналтын хороо

Холбооны жилийн төсөв, түүний гүйцэтгэл, хэрэгжүүлж буй тэмцээн уралдаан, хөтөлбөр арга хэмжээний  санхүүжүүлэлт түүний үр дүнд хяналт тавих харилцааг зохицуулах журам

https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/EXA-5640-640x480.jpg

Ёс зүйн хороо

Холбооны гишүүд ёс зүйн хэм хэмжээ, шаардлагуудыг дагаж мөрдөхөд туслалцаа үзүүлэх, энэ хүрээнд сургалт явуулах, зөрчлийг магадлан тодруулах, шийдвэрлэх журам

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.