ГИШҮҮНЭЭР ЭЛСЭХ ЗААВАР

"Монголын гольфийн холбоо" ТББ-ийн дүрмийн 2.1.2 болон 2.1.3-д заасны дагуу:
 • Монгол
 • English

1. Монголын Гольфийн Холбооны 2 гишүүний зөвлөмж (өргөдөл гаргагч хавсаргасан файлыг татаж авч хэвлэн гарын үсэг зуруулна) -ийг info@mga.mn хаягаар явуулах

2. Гишүүнчлэлийн жилийн хураамж 500’000 төгрөг төлнө.

 • Дансны дугаар: ‎‎463003785
 • Банк: Худалдаа Хөгжлийн Банк
 • Дансны нэр: Монголын Гольфийн холбоо ТББ

3. Хандикапын системд бүртгүүлэх дараах мэдээллийг info@mga.mn хаягаар явуулах.

 • Овог нэр бүтнээр
 • Бүртгүүлэх утасны дугаар
 • И-мэйл хаяг
 • Төрсөн, он сар өдөр

1. Must submit at least 2 Letter of reference from current MGA members. Please send information to info@mga.mn.

2. Anual membership fee must be paid by bank transfer

 • Account number: ‎‎463003785
 • Beneficiary’s Name: Mongolian Golf Association
 • Annual fee: 500,000 MNT

3. Send the following information to register in the handicap system to info@mga.mn.

 • First name and last name
 • Birthday
 • E-mail
 • Phone number

ГОЛЬФИЙН СПОРТЫГ ДЭМЖИГЧ

https://mga.mn/wp-content/uploads/2023/06/TK-400-1.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/logo_mga.png
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/IT-ZONE.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/04/BIG-MOGUL.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/moncon.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/09/Golf-Assocation-banner-640x480.jpg
https://mga.mn/wp-content/uploads/2022/05/mt_bogd-1.png

Холбооны вебсайт дээрх мэдээллээс хувь хүнтэй холбоотой бус бол бусад бүх мэдээллийг үнэгүй түгээж, ашиглаж болно.